Kwaliteit en infomatiebeveiliging bij Qurentis

Binnen de afdeling Kwaliteit zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van alle onderdelen die ons integraal managementsysteem kenmerken. Daarbij is de focus  consequent gericht op informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Derhalve zijn de rollen van Security Officer en sinds de invoering van de AVG ook de rol van Functionaris Gegevensbescherming aan deze afdeling toegevoegd.

De rol van Security Officer is bij Qurentis verdeeld in een organisatorisch en een technische component. Gezamenlijk wordt er steeds gestreefd naar een veilige werkomgeving waarbij beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ten aanzien van zowel onze interne processen alsook van onze software leidend zijn.

Iedere organisatie die werkt met een managementsysteem zal de structuren herkennen waarbinnen we onze werkzaamheden uitvoeren. De afdeling Kwaliteit is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van het managementsysteem waaronder het handboek, het verbetermanagement naar aanleiding van (incident-)meldingen en het periodiek uitvoeren van de interne audits. Ook de voorbereiding van de systeembeoordeling, in de volksmond ook wel directiebeoordeling genoemd, het voorzitten van het Kwaliteitsoverleg, het aanleveren van managementinformatie en het gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit eigen vakgebied zijn onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling Kwaliteit. Tot slot is de afdeling Kwaliteit altijd nauw betrokken bij alle innovaties die Qurentis initieert en omarmt. Vanuit onze specifieke kennis nemen we dan ook vaak deel aan innovatieve projectgroepen en hebben we vaak al direct aan het begin invloed op het project voor wat betreft informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Binnen al onze werkzaamheden is het continue verbeteren van onze interne organisatie en daarmee ook van onze software steeds het doel dat we nastreven. Sinds 2016 is Qurentis ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. De afdeling Kwaliteit heeft vanaf het begin hard gewerkt om het medewerkersbewustzijn ten aanzien van kwaliteit en veiligheid te vergroten. De laatste jaren geven auditoren steeds aan bij Qurentis een volwassen managementsysteem aan te treffen waar het continue verbeteren verweven is in het DNA van het bedrijf. Daar zijn we trots op! We hopen dan ook nog lang vanuit onze rol een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en veiligheid binnen Qurentis!